Clubstatuut

Het jeugdbestuur van KSC Lokeren-Temse wil bijdragen tot het voetbalplezier en de verdere algemene en sociale ontwikkeling van zijn leden. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij dan ook erg belangrijk. 

KSC Lokeren-Temse wil actief meewerken aan de bewustwording hiervan bij de spelers, trainers, begeleiders en ouders. Onze club moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Bestuur, trainers en begeleiders hebben de

belangrijke verantwoordelijkheid om deze gedragsregels uit te dragen en te waken over de naleving ervan. Bij overtreding van de regels kunnen er sancties volgen.

Algemeen

De gedragsregels zijn van toepassing op alle leden. Bepaalde regels gelden voor een specifieke doelgroep, andere richten zich tot iedereen.

Doelstelling

KSC Lokeren-Temse wil iedereen binnen zijn persoonlijke mogelijkheden de kans geven om te voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de

belangrijkste elementen. We streven ernaar om alle teams op een zodanig niveau in competitie te brengen dat voetbalplezier en uitdaging perfect op mekaar aansluiten. Door zowel in te zetten op de sport als het verenigingsgevoel, willen wij een club zijn waar onze leden zich goed voelen.

Uitgangspunten

Voetbal is een teamsport, dat je met elkaar en met een tegenstander gezamenlijk beoefent.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • Racisme en pestgedrag wordt niet getolereerd.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is deze die ook sportief blijft in zijn verlies.
 • Bij een teamsport speelt de speler voor het team en niet omgekeerd.
 • Sport geeft ons zelfvertrouwen en helpt ons in de verdere ontwikkeling van onze persoonlijkheid.

Algemene afspraken

 • Communicatie betreffende afwezigheid bij trainingen of wedstrijden door ziekte, blessure of andere omstandigheden moeten telkens tijdig doorgegeven worden aan de teamtrainer.
 • Bij ziekte of blessures raden we aan een bezoek te brengen aan een kinesist of dokter. Zo kunnen wij aan de hand van deskundig advies een inschatting maken van de revalidatie en op een verantwoorde manier beslissingen nemen, in functie van de gezondheid van de speler.
 • Voor een training of wedstrijd is het aangeraden om een lichte maaltijd te nuttigen. Voldoende fruit, groenten en koolhydraten eten is hierbij belangrijk. 
 • Bij samenkomst voor een training of match geef je trainers, afgevaardigden en eventuele coördinatoren en TVJO een vuistje/hand of zeg je goeiedag.
 • Neem nooit waardevolle voorwerpen mee naar de training of wedstrijd. De club is nooit verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.
 • De voetbalschoenen worden na iedere training/wedstrijd buiten uitgedaan en buiten gereinigd. Het is verboden na de training/wedstrijd de gang en kleedkamers te betreden met voetbalschoenen en deze te reinigen onder de douche. 
 • Na elke training of wedstrijd is het aangewezen om te douchen. Badslippers zijn hierbij een must. De spelers krijgen ongeveer een kwartier de tijd om zich te wassen. Daarna verlaten zij de kleedkamer onmiddellijk.
 • Sportiviteit en fairplay worden in onze club hoog in het vaandel gedragen. Evenals beleefdheid (tegenover supporters, medespelers, trainers, scheidsrechters, afgevaardigden, medewerkers) en discipline (zowel op training als op wedstrijd). Elke overtreding hiertegen wordt besproken met trainer, coördinator en TVJO. Eventueel is een sanctie mogelijk.
 • We hebben respect voor de infrastructuur en de mensen die er verantwoordelijk voor zijn.
 • Het gebruik van alcohol en tabak door de spelers wordt ten strengste verboden in onze accommodatie. Ook daarbuiten wordt het de spelers ten stelligste afgeraden. 

Afspraken trainingen

 • Iedereen wordt tijdig op de training verwacht. Dit is minimaal 15 minuten voor aanvang van de training. 
 • In de kleedkamers houden we het rustig en ordelijk en volgen we de richtlijnen van de verantwoordelijke(n).
 • Iedereen wacht in de kleedkamer op de trainer(s). Op signaal van de trainer(s) begeef je je pas naar het oefenveld.
 • Iedereen gaat als team naar het oefenveld, ook wordt er in team terug gegaan. 
 • Iedereen helpt mee met het verzamelen van de materialen. De materialen zijn opgeruimd alvorens te vertrekken naar de kleedkamer.
 • Zorg voor voldoende water bij de trainingen. Zo kan je goed hydrateren tijdens de trainingen.
 • Je traint in kledij van de club. Zorg dat de kledij is aangepast aan de weersomstandigheden. Gelieve de kledij te naamtekenen.

Afspraken wedstrijden

 • Aanwezigheden op training worden meegenomen bij het opstellen van de wedstrijdselectie. Een speler die niet traint of slechts één keer traint kan opgenomen worden in de wedstrijdselectie, maar zal de wedstrijd niet starten. Er geldt uiteraard een uitzondering voor verplichte schoolactiviteiten, schoolse daguitstappen, … Bespreek dit ook met teamtrainer en coördinator. 
 • Zorg dat je telkens tijdig aanwezig bent op de wedstrijd, dit wil zeggen dat je op dat moment in de kleedkamer bent. Wanneer je te laat bent, zal je het eerste kwart niet starten. 
 • Na afloop van de wedstrijd wordt de hand van de tegenstander en de scheidsrechter altijd geschud of wordt een vuistje gegeven, ongeacht het resultaat van de wedstrijd of de beslissingen die gevallen zijn. 
 • Kledij van de club moet altijd gedragen worden voor en na elke wedstrijd.

Gedragsregels voor ouders en begeleiders

 • Zorg ervoor dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is voor de training en wedstrijd.
 • De auto wordt op de juiste plaats achtergelaten op de grote parking vooraan het stadion. Van daaruit wandel je te voet naar de jeugdterreinen. De parking aan de oefenterreinen is uitsluitend voor medewerkers, bestuursleden, teamtrainers, coördinatoren of TVJO van de eigen club. 
 • Wij verwachten van de ouders en begeleiders dat zij sportief aanmoedigen, maar geen technische of tactische aanwijzingen geven. De mensen uit onze jeugdopleiding verzorgen de instructies.
 • De ouder of begeleider is een goede supporter en geeft door respect te hebben voor iedereen op en rond het veld, het goede voorbeeld.
 • Ouders betreden nooit het veld. Zowel op training als op wedstrijd worden ouders geacht om het veld niet te betreden. Ze blijven in elk geval achter het hekwerk dat voorzien is.
 • We vragen aan de ouders om mee in te springen voor het vervoer van het team bij uitwedstrijden. Daarbij dienen alle wettelijke verkeersregels gevolgd te worden.
 • We verwachten ook dat ouders toezien op het algemene gedrag van hun zoon of dochter, conform de gedragsregels.
 • Onze site is een rookvrije site. We vragen met aandrang niet te roken op de hele omgeving van onze terreinen en kantine. 

Sancties

Het niet-naleven van de gedragsregels kan leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden door het jeugdbestuur passende maatregelen

genomen. De genomen beslissing is onherroepelijk en enkel de verantwoordelijkheid van de leden van het jeugdbestuur. Sancties ingevolge ongeoorloofd gedrag, zware overtredingen, verbale agressie,… tijdens een wedstrijd, tornooi of een andere activiteit kunnen daarenboven leiden tot maatregelen genomen door de KBVB of Voetbal Vlaanderen. Alle boetes die de club oploopt door onsportief gedrag van spelers of ouders worden op de betrokkene verhaald. Bij zware vergrijpen zoals fysiek geweld, pesterijen, racisme, diefstal… volgt onmiddellijk ontslag uit de club. Tevens behoudt de club zich het recht voor om klacht neer te leggen bij de

bevoegde instantie(s). Er is geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld in

gevallen van overmacht, voor spelers die toch een akkoord krijgen voor een transfer in de loop van het seizoen en voor spelers die om disciplinaire redenen moeten vertrekken bij de club ingevolge een beslissing van het jeugdbestuur.